Miljø og bærekraft

Solcellepanel, avfallshåndtering, fokus på energieffektivisering m.m. Vi kan ikke gjøre alt. Men vi gjør vårt beste for å bidra til en mer bærekraftig hverdag.

Som en av de største arbeidsplassene i regionen er det viktig for oss å gjøre det vi kan for å skåne miljøet og drive mest mulig bærekraftig.

De siste årene har vi gjort en rekke driftstiltak for å redusere energiforbruket og vi har høyt fokus på å være så energivennlige og miljøbevisste som mulig i vår drift.

Bærekraftige tjenester

Har du tenkt på at klær, tekstiler eller andre ting du ikke bruker kan ha stor nytte for andre, eller at el-produkter inneholder ressurser man kan bruke på nytt?

Ved å gjenbruke for eksempel tekstiler sparer du miljøet for den belastningen det er å produsere nye – og nettopp derfor er det viktig at tingene vi ikke trenger lenger går til gjenbruk eller resirkulering. En rekke av våre butikker tilbyr alt fra reparasjon, pant, utleie, vedlikehold, resirkulering og mye mer.

Les mer om våre bærekraftige tjenester i Lagunen

Solcellepanel på taket

Solceller og vindturbiner på taket

Med fokus på å effektivisere energibruken, samarbeider vi med lokale grundere på en rekke prøveprosjekter. Solcellepanel på taket startet som et prøveprosjekt med fokus på hvordan vi kunne produsere mer av energien vår selv. Prosjektet ga svært gode resultater og vi har nå montert 384 solcelle-paneler på taket. Dette vil dekke en fjerdedel av senterets samlede energiforbruk.

I tillegg har vi montert stående vindturbiner. Dette er fortsatt et prøveprosjekt, men vi håper at det med tiden vil kunne bidra til å redusere strømforbruket ytterligere. Utførelsene av vindturbinene er også vennlig mot fuglelivet.

Redusert strømforbruk

De siste årene har vi satt i gang flere tiltak for å redusere energiforbruket. I fellesarealene og i parkeringshuset har vi byttet ut belysningen til LED-lys. Det har gitt en enorm besparelse. Det første byttet, i 2012, ga oss et redusert strømforbruk på hele 50 prosent.

Mye har skjedd siden den gang, og de gamle LED-lysene vil nå bli byttet ut på ny. Dette vil igjen gi en besparelse på 50 prosent. Vi har også installert frekvensstyring på varmekablene ute. Dette gjør at vi ikke bruker mer enn absolutt nødvendig energi på å opprettholde temperaturen vi trenger for å unngå at det blir is utenfor senteret.

Ventilasjonsanlegg

De eldste ventilasjonsanleggene vi har i dag ble installert i 1994. Mye har skjedd siden det, og i 2011 startet vi med å bytte ut og bygge om anleggene slik at de ble mer energieffektive. Ventilasjonsanleggene har opptil 85 prosent gjenvinningsgrad ved at varmen fra den gamle luften overføres til ny luft som fordeles rundt i senteret. Dette har vært et energibesparende tiltak som har gitt stor reduksjon på strømforbruket i fellesarealene.

Lagunen // person holder en fisk

Nærmiljøet

Miljøaspektet i nærmiljøet har vært en viktig del av utviklingen av Lagunen. Apeltunvassdraget er en av de viktigste gytebekker for sjøørret i Bergen, men har kraftig redusert miljøtilstand grunnet forurensing. Da fisken nesten forsvant fra Apeltunvannet, grunnet blant annet råttent bunnvann, måtte noe gjøres. Prosjektet «Apeltunvassdraget – En perle i Bergen» ble startet.

Lagunen AS finansierer prosjektet, og sammen med Steinerskolen, Bergen Sportsfiskere og Bergen kommune med flere har det i lang tid pågått viktige habitat forbedrende tiltak i og ved vannet. Dette gjelder blant annet å redusere forurensingen, rensing av vannet ved utpumping av råttent bunnvann, utlegging av gytegrus og bygging av fisketrapp.

Nå kan fisken vandre videre til Tranevannet og Iglavannet. I tillegg er selve Apeltunvannet renset og utpumpingen av bunnvann har gått over all forventning. Apeltunvannet er et pågående prosjekt, men vi er glade over å se at prosjektet har en positiv virkning. Og at det nå er mye mer fisk i vannet enn det var tidligere.

BREEAM sertifisering

Vårt miljøfokus har endret hvordan vi tenker, og avgjørelser vi tar. Dette har gjort at vi i 2023 ble BREEAM In-Use sertifisert med karakteren "VERY GOOD". BREEAM sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Ni kategorier er dekket: Ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensning.

I hver kategori er det emner med kriterier, eller tiltak man kan gjøre for å redusere miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak prosjektet gjør, jo mer poeng får man og jo høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.

Handlenett // Vindturbin

Elbil ladestasjoner

I Lagunen finner du ladestasjoner for elbil på taket i p-huset ved Shell. Her er det 5 stk flexiladere (type 2, 3-11 kW) Les mer om parkering.

Avfallssortering

Allerede tidlig på 1990-tallet startet arbeidet med å finne ut hvordan avfallet kunne sorteres bedre. I 1998 etablerte vi avfallssortering med 13 fraksjoner. I Lagunen sorterer vi 69% av avfallet vårt. 31% går i restavfall, men vi arbeider hele tiden for å øke sorteringsgraden.

Driftslederen og senterledelsen legger mye arbeid i å tilrettelegge for god avfallssortering. Jo bedre sortering, jo mer gjenvinning og billigere avfall.

Vi benytter også skruekomprimatorer. Disse tar 100% mer avfall enn tradisjonelle komprimatorer. Noe som gjør at vi har redusert transporten av avfall med 70%. Det gjør godt både i henhold til kostnad, og fotavtrykk.

Sykkelparkering

Det er lagt til rette for at både kunder og ansatte kan sykle til senteret og vi tilbyr sykkelparkering i låsbare skap. Sykkelparkeringen finner du under tak på P1 i p-huset ved senteret. Les mer om sykkelparkering.

Små steg - stor forskjell